Sep
13
1:30 PM13:30

Fjellstyremøte 28. august

52/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
53/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
54/19 Referatsaker
55/19 Orienteringssaker
56/19 Utvisning av dyrkingsparsell.  Klagebehandling.  Feste nr 621.
57/19 Søknad om fritidsfeste på seterhus.  Feste nr 644.
58/19 Endring av seterhus - feste nr 285.
59/19 Søknad om mindre tilbygg på lunnstugu.  Feste nr 276.

View Event →
May
28
1:00 PM13:00

Fjellstyremøte 22. mai 2019

Fjellstyret hadde møte 22. mai 2019. Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

36/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
37/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
38/19 Referatsaker
39/19 Orienteringssaker
40/19 Søknad om å sette opp informasjonsskilt
41/19 Søknad om tilskudd til busstur
42/19 Årsmelding 2018
43/19 Årsregnskap 2018
44/19 Utvisning av dyrkingsparsell. Klagebehandling. Feste nr 621.
45/19 Revisjon av beitereglene
46/19 Ansettelse av daglig leder

View Event →
Apr
24
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte april 2019

Fjellstyret hadde møte 24. april 2019. Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

28/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
29/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
30/19 Referatsaker
31/19 Orienteringssaker
32/19 Fiskekort for utenbygdsboende med faststående redskap
33/19 Søknad om slipp av storfé - tilvisning av beiteormråde.
34/19 Trekning av småviltjakt med hund 2019
35/19 Endring av fiskeregler. Annen gangs behandling.

View Event →
Feb
20
6:00 PM18:00
Oct
17
7:00 PM19:00
Sep
12
7:00 PM19:00
May
23
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte mai 2018

View Event →
Mar
7
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte mars 2018

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 31. januar.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

10/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
11/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
12/18 Referatsaker
13/18 Orienteringssaker
14/18 Elgjakt 2018. Utlysing. 
15/18 Endring av kortpriser, småviltjakt
16/18 Endring av fiskekortpriser og fiskeregler. 
17/18 Tilvising av beiteområde for ny saubesetning

View Event →
Jan
31
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte januar 2018

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 31. januar.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

  1/18 Godkjenning av innkalling og saklist
  2/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
  3/18 Referatsaker
  4/18 Orienteringssaker
  5/18 Møteplan 2018
  6/18 Turkjøring med hundespann
  7/18 Ny bu til erstatning for nåværende Skjelbu. Finansiering
  8/18 Budsjett 2018
  9/18 Arbeidsplan 2018
 

View Event →
Oct
18
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte oktober 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 18. oktober.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

56/17 Godkjenning av innkalling og saklist
57/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
58/17 Referatsaker
59/17 Orienteringssaker
60/17 Søknad om sykkeltrasé mellom Steinsetra og stormyrvegen
61/17 Søknad om inngjerding av seterhus. Feste nr 512.
62/17 Søknad om utvisning av tilleggsjord. Tretteslæen.
63/17 Søknad om utvisning av tilleggsjord. Brennlia.

View Event →
Sep
20
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte september 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 20. september.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

49/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
50/17 Godkjenning av protokoll  fra forrige møte
51/17 Referatsaker
52/17 Orienteringssaker
53/17 Frifall av dyrkingsparsell. Feste nr 629.
54/17 Søknad om oppføring av mindre samlekve på Steinsetra
55/17 Mindre tiltak på hus på setre og parseller - delegering til fjellstyrekontoret.

View Event →
Aug
23
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte august 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 23. august.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

42/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
43/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
44/17 Referatsaker
45/17 Orienteringssaker
46/17 Søknad om opprettelse av fritidsfeste. Feste nr 274.
47/17 Justert søknad om tilbygg på seterhus. Feste nr 185.
48/17 Søknad om sykkeltrasé mellom Steinsetra og stormyrvegen.

 

View Event →
Jun
14
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte juni 2017

Fjellstyret har møte på Fjellstyrekontoret onsdag 14. juni etter å ha hatt befaring med Statskog.  Møtet er altså ikke på et bestemt klokkeslett. Sakene med innstilling kan du lese her:

35/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
36/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
37/17 Referatsaker
38/17 Orienteringssaker
39/17 Søknad om ombygging og utvidelse av hus. Feste nr 491.
40/17 Søknad om tomt til gjødselkum.
41/17 Søknad om oppføring av ledegjerder.

View Event →
May
24
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte mai 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 24. mai.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

27/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
28/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
29/17 Referatsaker
30/17 Orienteringssaker
31/17 Søknad om utvidelse av seterbu - feste nr 285
32/17 Søknad om oppføring av utedo. Feste nr 182.
33/17 Søknad om utvisning av nattbeite/kve
34/17 Søknad om dyrking av restareal, samt mindre utvidelse av utvist areal. Feste nr 500.

View Event →
Apr
26
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte april 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 26. april.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

18/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
19/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
20/17 Referatsaker
21/17 Orienteringssaker
22/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  Feste nr 261.
23/17 Søknad om å slippe beitedyr.  Tilvisning av beiteområde.
24/17 Søknad om oppføring av samlekve i Åstdalen.
25/17 Trekning av småviltjakta 2017
26/17 Forslag om endringer av beiteregler.

View Event →
Jan
1
to Dec 31

Fjellstyremøter 2016

Fjellstyrets møtebok for 2016 kan du lese her:

 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
 2/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 3/16 Habilitet og interessekonflikter
 4/16 Referatsaker
 5/16 Orienteringssaker
 6/16 Bestandsregistrering av bever.  Jaktåpning.
 7/16 Avtale om kjøp av skibruer
 8/16 Møteplan 2016
 9/16 Budsjett 2016
10/16 Arbeidsplan 2016
11/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
13/16 Habilitet og interessekonflikter
14/16 Referatsaker
15/16 Orienteringssaker
16/16 Søknad om tilvising av beiteområde for sau
17/16 Søknad om flytting av beiteområde for storfe-besetning
18/16 Søknad om beiting med geiter
19/16 Toppturer 2016
20/16 Elgjakta 2016.  Utlysing av ledige felt.
21/16 Regnskap 2015
22/16 Årsmelding 2015.
23/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
24/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
25/16 Habilitet og interessekonflikter
26/16 Referatsaker
27/16 Orienteringssaker
28/16 Inngjerding av Hovsmyrbakkbua.  Feste nr 507.
29/16 Søknad om å legge fram fiberkabel.
30/16 Søknad om endring av beiteområde for storfe.  Ny behandling.
31/16 Søknad om beiteområde for sau.
32/16 Øyer-Tretten Røde kors. Økonomisk bistand, ev. kjøp av garasje.
33/16 Fordeling av verv.
34/16 Trekning av småviltjakta med hund 2016
35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
36/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
37/16 Habilitet og interessekonflikter
38/16 Referatsaker
39/16 Orienteringssaker
40/16 Søknad om beiteområde for sau
41/16 Søknad om beiteområde for sau – ny behandling.
42/16 Endring av jakttid for villrein
43/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
44/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
45/16 Habilitet og intressekonflikter
46/16 Referatsaker
47/16 Orienteringssaker
48/16 Søknad om å bygge på seterhus.  Feste nr 185.
49/16 Søknad om utvidelse av seterhus.  Feste nr 284.
50/16 Søknad om beiteområde for storfe.
51/16 Kommunedelplan for Øyer sør.  Utvidelse av planområdet.
52/16 Søknad om å sette opp sorteringsanlegg for sau ved Gullbringen.
53/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
54/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
55/16 Habilitet og interessekonflikter
56/16 Referatsaker
57/16 Orienteringssaker
58/16 Søknad om å sette opp uthus. Feste nr 696.
59/16 Søknad om å flytte til ny tomt.  Feste nr 180.
60/16 Søknad om plassering av jaktbu.
61/16 Søknad om å arrangere multisportarragement.
62/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
63/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
64/16 Referatsaker
65/16 Orienteringssaker
66/16 Søknad om flytting og utvidelse av lunnstugu.  Feste nr 285.
67/16 Søknad om omlegginger av skiløypenettet.
68/16 Søknad om mindre justering av inngjerdet areal.  Feste nr 479.
69/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
70/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
71/16 Referatsaker
72/16 Orienteringssaker
73/16 Klage på fjellstyrets vedtak om utvidelse av seterhus.  Feste nr 285.
74/16 Søknad om fritidsfeste på seterhus.  Feste nr 669.
75/16 Kommuneplanens arealdel.

View Event →